Zamknij
Wiedza PR - Etyka PR

Etyka w Public Relations

Oliwia Rosińska, 2009-11-20 05:57:57

Etyka w Public Relations

Dla wielu ludzi termin etyka PR to dwa zupełnie się wykluczające słowa. Wypowiedź rzecznika sieci Idea, Jacka Kalinowskiego: ”Heyah to usługa dla dresiarzy i blokersów, czyli osób, na których się nie zarabia...” może być tego przykładem.  Samo stwierdzenie wzbudziło wiele emocji i podzieliło specjalistów od PR na dwa fronty. Jedni uważają, że wypowiedź jest naruszeniem zasad etyki Public Relations. Inni z kolei, że jest to zgodne z prawdą, a obowiązkiem dobrego piarowca było prawdę ujawnić.

Ale nie o to przecież chodzi... Rzecz w tym, by każdy traktował PR tak samo, by ten zawód cieszył się szacunkiem, a jego wykonawców napawał dumą. Chodzi o to, by zasady etyczne były bliskie każdemu specjaliście od PR.

Etyka od zawsze odnosiła się do wartości, którymi kieruje się osoba, organizacja, społeczeństwo - do ogólnie przyjętych norm zachowań w danym środowisku. Zwłaszcza w przypadku Public Relations jej znaczenie jest bardzo ważne. To właśnie etyka jest jedną z podstawowych reguł prawdziwego PR. Public Relations jest potężnym narzędziem, które może być zarówno twórcze i budujące jak i destruktywne. Wszystko zależy to od tego czy i jakie zasady mu towarzyszą.

Kodeks Standardów Zawodowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations głosi, że praktycy PR muszą działać zgodnie z interesem publicznym, a uczciwość i prawość mają być zawsze na pierwszym miejscu. Celem specjalisty PR jest zwiększanie zaufania otoczenia do organizacji, której interesy reprezentuje. Wydawałoby się oczywiste, że to właśnie uczciwość i sprawiedliwość leżą u podstaw działalności PR. Niestety o wypowiedzi rzecznika sieci Idea nie można powiedzieć, że jest sprawiedliwa.

Kodeks Polskiego Stowarzyszenia Public Relations wyraźnie mówi, że „Pracownik Public Relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem, są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd”. Niewątpliwie ocena rzecznika Kalinowskiego o usłudze Heyah może wielu potencjalnych nabywców wprowadzić w błąd. Ci, bowiem, którzy nie uważają się za „dresiarzy i blokersów” mogliby z zakupu usługi zrezygnować.

Chociaż kodeksy nie powstrzymują praktyków od łamania postanowień w nich zawartych wyznaczają jednak zasady, które wszyscy powinni stosować, a mniej doświadczonym specjalistom dają wskazówki jak poruszać się na polu PR. Niestety ich przydatność najczęściej kończy się w miejscu, gdzie teoria styka się z praktyką.

Czy opłaca się zatem postępować etycznie w branży PR? Z pewnością tak. Nieetyczne zachowania mają swoje reperkusje i to w najmniej oczekiwanym momencie. Przykładów można namnożyć tysiące. Choćby afera Eureko-PZU.

Jak reagować w takich przypadkach? Czy stworzenie kolegium ds. orzekania miałoby przyszłość? Jeśli tak, to kto by w nich orzekał? Takie pytania można stawiać bez końca. Zastanówmy się jednak czy nie prościej jest nagłaśniać wszelkie próby i akty łamania zasad etyki. Czy błąd J. Kalinowskiego, rzecznika sieci Idea, może służyć jako przestroga? Na pewno. Ale nie łudzimy się, że problem łamania podstawowych zasad etyki zniknie tak od zaraz. To będzie długi i mozolny proces, który wiąże się z krótkim stażem tego zawodu w naszym kraju oraz z długim i trudnym procesem demokratyzacji Polski. Czas jednak zacząć! Na początek proponuję lekturę najważniejszych kodeksów etyki zawodowej:

1. Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Pracownicy public relations, świadomi roli wysokiego poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu, dobrowolnie przyjmują ten kodeks i deklarują, że w swojej pracy kierować się będą jego postanowieniami w celu kreowania jak najlepszej reputacji zawodu public relations.

1.Pracownik public relations jest obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich działań.

2.W celu zachowania szczególnej staranności, rzetelności i uczciwości pracownik public relations jest zobowiązany do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń.

3.Pracownik public relations jest zobowiązany do nierozpowszechniania tych informacji, które zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.

4.Pracownik public relations nie może reprezentować sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba, że zainteresowane strony, po przedstawieniu im wszystkich faktów, wyrażą na to zgodę.

5.Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów swoich działań.

6.Pracownik public relations jest zobowiązany do ochrony tajemnic aktualnych i byłych klientów oraz pracodawców i nie może podejmować działań wymagających ujawnienia tych tajemnic, chyba, że osoby, których tajemnice dotyczą lub, które je powierzyły, wyrażą na to zgodę.

7.Pracownik public relations nie może angażować się w żadną działalność, która zmierza do korumpowania środków masowego przekazu.

8.Informacje przekazywane środkom masowego przekazu powinny być dostarczane do publikacji i wykorzystania bez opłat i ukrytych korzyści majątkowych bądź osobistych oferowanych dziennikarzom.

9.Jeżeli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli rozpowszechniania informacji, pracownik public relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z obowiązującym prawem odnoszącym się do działalności reklamowej i sponsoringu.

10.Pracownik public relations nie może zawierać żadnych umów, w których gwarantowałby osiągnięcie rezultatu uzależnionego od autonomicznych decyzji innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie może być uzależnione od osiągnięcia takich rezultatów.

11.Pracownik public relations nie może nieuczciwie konkurować z innym pracownikiem public relations i szkodzić jego reputacji.

12.Pracownik public relations, kierując się zasadą uczciwości, nie może podejmować działań niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami niniejszego kodeksu.

13.Członkowie i władze Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz inni sygnatariusze niniejszego kodeksu zobowiązują się do upowszechniania jego treści.

2. Międzynarodowy Kodeks Etyki Public Relations

Świadomi faktu, iż wszystkie kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowiązały się przestrzegać Karty ONZ, która potwierdza "wiarę w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość osoby ludzkiej", oraz tego, że szanując własny zawód, pracownicy public relations zobowiązują się uznawać zasady, o których mowa jest w Karcie ONZ, i przestrzegać ich,

świadomi faktu, iż oprócz praw, osoba ludzka ma nie tylko fizyczne czy materialne potrzeby, ale także potrzeby natury intelektualnej, moralnej i społecznej, i że prawa człowieka przynoszą jednostkom korzyść tylko wtedy, gdy potrzeby te są w podstawowym stopniu zaspokojone,

świadomi faktu, iż w ramach wykonywania obowiązków zawodowych i w zależności od tego, jak obowiązki te są spełniane, pracownicy public relations w sposób znaczący mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb intelektualnych, moralnych i społecznych, świadomi również faktu, iż wykorzystanie technik umożliwiających jednoczesne dotarcie do milionów ludzi daje pracownikom public relations możliwości, które winny być ograniczone ścisłym przestrzeganiem kodeksu moralnego,

niżej podpisani członkowie stowarzyszeń public relations deklarują niniejszym, iż akceptują jako swój kodeks moralny zasady poniższego Kodeksu Etyki. Jednocześnie zobowiązują się do tego, że gdyby w świetle dowodów dostarczonych Radzie okazało się, że którykolwiek z członków poniższych stowarzyszeń złamał zasady Kodeksu w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, będzie on uznany za winnego poważnych naruszeń i zostanie odpowiednio ukarany.

W związku z powyższym, każdy z członków stowarzyszeń, public relations , będących sygnatariuszami Kodeksu Etyki, dołoży wszelkich starań w celu:

1.Wspierania działań na rzecz osiągnięcia warunków moralnych i kulturalnych umożliwiających osobie  ludzkiej pełny rozwój oraz wykorzystanie jej niezbywalnych praw, określonych przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka;

2. Ustanowienia dróg i sposobów komunikacji, które poprzez zabezpieczenie swobodnego przepływu informacji, pozwolą każdemu członkowi danej społeczności czuć się należycie poinformowanym oraz dadzą mu poczucie własnego zaangażowania, odpowiedzialności i solidarności z innymi członkami tejże społeczności;

3. Respektowania w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych zasad moralnych wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

4. Poszanowania i stania na straży godności ludzkiej oraz uznawania prawa każdej jednostki do własnego osądu;

5. Tworzenia moralnych, psychicznych i intelektualnych warunków do prawdziwego dialogu oraz uznania  prawa zainteresowanych stron do wyrażania własnych opinii;

6. Ugruntowania świadomości każdego członka stowarzyszenia, iż ze względu na wykonywany zawód, jego zachowanie, także prywatne, ma wpływ na odbiór całej profesji przez opinię publiczną;

7. Nakłaniania go do tego, aby zawsze i w każdych okolicznościach zachowywal się tak, aby zaslużyć na zaufanie osób, z którymi się styka.

8. Pracownicy public relations zobowiązują się do działania, niezależnie od okoliczności, w sposób, dzięki któremu reprezentowane byłyby interesy wszystkich zainteresowanych stron, zarówno interesy pracodawcy, jak i interesy klientów i adresatów działań;

9. Uczciwego wykonywania swoich obowiązków, bycia lojalnym wobec swoich klientów i pracodawców, zarówno byłych, jak i obecnych, unikania języka, który mógłby prowadzić do dwuznaczności bądź nieporozumień.

10. Pracownicy public relations powstrzymają się od podporządkowywania prawdy jakimkolwiek innym wymogom;

11. Rozpowszechniania informacji, które, zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, nie są oparte na sprawdzonych czy sprawdzalnych faktach;

12. Brania udziału w przedsięwzięciach, które byłyby nieetyczne i przynosiłyby szkodę ludzkiej czci i godności;

13. Wykorzystywania technik i metod manipulacji mających na celu wywołanie podświadomych zachowań, których jednostka nie jest w stanie sama kontrolować, a zatem nie może ponosić za nie odpowiedzialności.

Strona 1 z 2 1 2 »

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Oliwia Rosińska

Ostatnie artykuły tego autoraKampania „Zdrowe Zatoki” pod patronatem Ibupromu ZatokiKampania „Zdrowe Zatoki” pod patronatem Ibupromu Zatoki

Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego preparatu, pozycjonowanego jako lek zwalczający bóle zatokowe, wymagało od firmy US ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...

Festiwal YouTube w Polsce już 18 czerwca

Zbliża się 3. edycja Orange Video Fest by LifeTube – największe spotkanie youtuberów, gamerów i ich fanów ...