Zamknij
Wiedza PR - PR i prawo

Umowy zawierane na odległość

Katarzyna Pasiciel, 2009-09-29 06:32:59

Rozwój handlu, prawo nowoczesnych technologii i globalizacja obrotu gospodarczego dały impuls do pojawienia się nowych form zawierania umów. Tworzą one kategorię całkowicie odmienną od tradycyjnych sposobów. Obowiązująca aktualnie w Polsce Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta (dalej: Ustawa) reguluje zawieranie umów na odległość, niezależnie od przepisów dotyczących zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Przepisy tej ustawy mają zastosowanie do tak popularnych form działalności gospodarczej jak np. sprzedaż wysyłkowa czy sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Niestety formom tym, niewymagającym od przedsiębiorcy bezpośredniego kontaktu z kontrahentem, towarzyszy łamanie praw konsumenta. Działania „słabszej” strony umowy w obrocie jednostronnie profesjonalnym wymagają więc ochrony przed sprzecznymi z dobrymi obyczajami działaniami przedsiębiorców.

Definicja

Art. 6 Ustawy definiuje rodzaj umów zawieranych w ten szczególny sposób – na odległość. Są nimi „umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość” - ustawodawca pozostawia otwarty katalog tych środków. Chodzi tu szczególnie o porozumiewanie się przy pomocy formularza zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaxu, radia, telewizji, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zawarta w ten sposób umowa jest umową na odległość pod warunkiem, że kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który właśnie w wyżej wskazany sposób zorganizował i prowadzi swoją działalność. Przypomnijmy, że konsumentem, zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22), natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43 ¹).

Konstrukcja opt in

Jeżeli przedsiębiorca chce posłużyć się środkami porozumiewania na odległość w celu złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy, może to uczynić wyłącznie za uprzednią jego zgodą (konstrukcja opt in przyjęta przez ustawodawcę zakłada uprzednią zgodę konsumenta na wykorzystanie w celu komercyjnym jego telefonu, telefaxu czy poczty elektronicznej - art. 10 ust.3 Dyrektywy UE 2002/ 65) a obecnie (tj. od 25 sierpnia 2004r.) - nie może się to odbyć na koszt konsumenta. W praktyce oznacza to, że poniesione przez przedsiębiorcę koszty nie mogą obciążać konsumenta ani wtedy, gdy przedsiębiorca stara się o uzyskanie od konsumenta zgody na złożenie mu propozycji zawarcia umowy, ani w momencie składania tej propozycji.

Uprawnienie do odstąpienia

W przypadku braku odmiennej woli stron, przedsiębiorca powinien wykonać umowę w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Ustawa przyznaje konsumentowi możliwość odstąpienia od zawartej przez niego umowy na odległość, nawet bez podania przyczyny, pod warunkiem, że złoży on w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy lub od zawarcia umowy pisemne oświadczenie w tej kwestii. W konsekwencji umowa jest uważana za niezawartą, natomiast konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, m.in. nie można odstąpić od zawartej umowy o dostarczanie prasy (art. 10 Ustawy).

Należyte informowanie

Propozycja zawarcia umowy skierowana do konsumenta powinna jednoznacznie i zrozumiale informować o tym, że oferent ma zamiar taką umowę zawrzeć. Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy na odległość konsument, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, powinien otrzymać informacje między innymi takie jak: imię i nazwisko (nazwa), adres (siedziba) przedsiębiorcy, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, numer, pod którym zarejestrowano przedsiębiorcę, istotne właściwości świadczenia przedsiębiorcy i jego przedmiotu. Aby przedsiębiorca nie zmienił warunków umowy ustalonych w momencie składania oferty, jest on zobowiązany potwierdzić wszystkie wyliczone wcześniej informacje, najpóźniej, gdy zaczyna spełniać świadczenie.

Wyłączenia

W artykule 16 Ustawy zawarty jest zamknięty katalog umów wyłączonych spod jej regulacji. W stosunku do wersji Ustawy obowiązującej do 25 sierpnia 2004 r., nowelizacja ogranicza zakres tych umów, usuwając z niego np. umowy ubezpieczenia, reasekuracji, dotyczące terminowych operacji finansowych, inwestycji kapitałowych, związane z czynnościami bankowymi. Nowelizacja Ustawy, która obowiązywać będzie od 25 sierpnia 2004 r. wprowadza do niej nowy rozdział dotyczący usług finansowych.

Nie podlega przepisom ustawy żadna sytuacja, w której kontakt między dostawcą a klientem odbywa się w sposób bezpośredni. Spod przepisów ustawy wyłączone są te sytuacje, kiedy dostawca, który zawiera z konsumentem umowę o świadczenie usług finansowych, posługuje się środkiem porozumiewania się na odległość jedynie okazjonalnie. Również nie może być uznana za umowę zawartą na odległość umowa o usługi finansowe zawarta przy wykorzystaniu np. telefaxu, jeżeli jest to nadzwyczajny i nietypowy sposób działalności tego przedsiębiorcy. W doktrynie pojawiły się poglądy, według których, by umowę uznać za zawartą na odległość konieczne jest, by to faza zawarcia umowy następowała przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, natomiast faza przedkontraktowa może przebiegać w dowolny sposób, nawet w formie bezpośredniego kontaktu z kontrahentem.

Strona 1 z 1 1

Oceń artykuł:

Dotychczasowe komentarze
0
komentarzy
Dodaj komentarz jako pierwszy.
Twój komentarzAby skomentować ten artykuł musisz być członkiem społeczności Epr.pl. Zarejestruj się lub zaloguj się tutaj, a następnie wróć do tego artykułu.


Katarzyna Pasiciel

Asystent Prawny w Kancelarii Adwokackiej Karol Rutkowski sp.k

„Wejdź do gry” z Heinekenem i Jose Mourinho

Codzienne losowania, innowacyjne nagrody i inspirujący Jose Mourinho - 14 lutego, wraz ze startem fazy pucharowej ...

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Wellman i Bujakiewicz jak Kalisz z Palikotem

Właściciel marki Škoda Auto, Volkswagen Group Polska, prowadzi na swojej stronie internetowej kampanię „ŠKODA – Talk ...

Gest, który uczyni cię wiarygodnym

Położenie ręki na sercu może zwiększyć wiarygodność gestykulującego, a nawet wpłynąć na jego późniejsze zachowanie. Naukowcy ...