Etyka polskiego PR

9 maja 2019
0
2490

Najważniejszą wartością etyczną w codziennej pracy specjalistów PR jest zgodność informacji przekazywanych w komunikacji z otoczeniem ze stanem rzeczywistym – to jeden z wniosków płynących z badania „Profesjonalizm public relations w Polsce” zrealizowanego w lutym i marcu br.

Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało wykonane na grupie 500 specjalistów public relations w celu pozyskania ich opinii na temat funkcjonowania tego środowiska zawodowego w krajowych organizacjach różnego typu. Przebadano osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, agencjach PR oraz organizacjach pozarządowych. W każdej firmie przeprowadzono maksymalnie jedną ankietę.

– Hierarchia wartości etycznych wśród praktyków PR to zaledwie jeden z wielu obszarów przeanalizowanych w ramach badania. Rezultaty oraz wnioski mają pomóc w dokonaniu krytycznej oceny aktualnych problemów środowiska zawodowego specjalistów public relations w Polsce, a także zaktualizowania istniejących kodeksów etycznych w kontekście szybko rozwijających się mediów cyfrowych – wyjaśnia prof. dr hab. Jerzy Olędzki, przewodniczący Społecznego Zespołu Ekspertów PR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Dodatkowo, wyniki mogą posłużyć do identyfikacji przyczyn obniżającego się zaufania społecznego do branży public relations. Badania mają charakter pionierski z uwagi na wybór miejsca zatrudnienia specjalistów PR jako kluczowej zmiennej, która może mieć wpływ na bogactwo zakresu pojęcia PR i rolę etycznego zachowania.

Ankietowani zostali poproszeni o ocenę ważności pięciu wartości etycznych. Za najważniejszą z nich uznana została prawdziwość przekazywanych informacji (4,74 w pięciostopniowej skali, gdzie 1 = nieważne, a 5 = bardzo ważne). Na drugim miejscu znalazła się uczciwość w budowaniu relacji z grupami interesariuszy, którzy nie są klientami (4,65). Może to oznaczać, że dla polskich PR-owców najistotniejsza jest budowa wizerunku w oparciu o rzetelność, szczerość i kompletność informacji. Takie podejście ma pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe danej organizacji, ponieważ jest ona postrzegana jako wiarygodny partner, z którym warto realizować wspólne interesy.

Dopiero na trzecim miejscu w hierarchii uplasowała się skuteczność działania specjalisty PR (4,53). Może to wynikać z faktu, iż działania o charakterze PR mają mieć przede wszystkim charakter informacyjno-komunikacyjny i tym samym nie zawsze muszą przekładać się na wzrost słupków sprzedaży lub rozpoznawalności marki, produktu czy organizacji. Nieco niepokojący może wydawać się wynik jawności / przejrzystości działań (4,52), a więc wartości zdającej się być szczególnie ważną w kontekście etyki pracy, jednak różnica między nią a skutecznością działań jest minimalna.

Lojalność wobec zleceniodawcy / organizacji osiągnęła wartość 4,46, czyli najniżej wśród ocenianych, ale jest niepokojąco wysoka na pięciostopniowej skali. Dla praktyków PR stanowi więc także kluczową rolę w ich codziennej pracy.

Pełne wyniki badania „Profesjonalizm public relations w Polsce” wraz z eksperckimi komentarzami są dostępne na stronie internetowej Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Pomysłodawcą projektu badawczego jest Społeczny Zespół Ekspertów PR w składzie: prof. dr hab. Jerzy Olędzki – przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Krystyna Wojcik, dr Ewa Hope oraz dr Jacek Barlik. Za realizację i koordynację prac badawczych odpowiadał Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto. Partnerami badań są: Związek Firm Public Relations, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Public Dialog Sp. z o.o., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.