Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „epr.pl”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego „epr.pl” dostępnego po adresem https://www.epr.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Firstline Bartosz Koplin, Baranowo, ul. Szamotulska 26I/30, 62-081 Przeźmierowo jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera oraz mogą być one również odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników sieci Internet.
1.3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
1.4. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem https://www.epr.pl/login/ .
1.5. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta. Loginem jest Adres poczty elektronicznej Użytkownika.
1.6. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Serwisie.
1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „epr.pl”. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.epr.pl/regulamin/.
1.8. Serwis – serwis internetowy „epr.pl” należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.epr.pl .
1.9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 r., poz. 243 ze zm.).
1.10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu lub faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
1.12. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
1.13. Usługi – usługi płatne i bezpłatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
1.14. Usługi bezpłatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które zwolnione są z opłat.
1.15. Usługi płatne – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za które pobierane są opłaty według dostępnych pakietów.
1.16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
1.17. Usługodawca – Firstline Bartosz Koplin, Baranowo, ul. Szamotulska 26I/30, 62-081 Przeźmierowo, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 7642550510, REGON 300828110.
1.18. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
1.19. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Serwisie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2.1.2. zasady tworzenia Kont w Serwisie,
2.1.3. zasady zamieszczania komentarzy i opinii w Serwisie,
2.1.4. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu UODO.
2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2.3. Usługodawca publikuje w Serwisie artykuły własnego autorstwa i artykuły sponsorowane.
2.4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość dodawania komentarzy i opinii do treści zawartych w Serwisie.
2.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet,
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.1.3. przeglądarka akceptująca Cookies,
3.1.4. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie.
3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
4.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
4.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
4.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
4.3. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami w ramach założonego przez siebie Konta oraz edytowania Danych osobowych i dokumentów aplikacyjnych w dowolnym momencie.
4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.
4.5. Usługobiorca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze i opinie umieszczone w Serwisie.
4.6. Usługobiorca jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:
4.6.1. treści obraźliwych,
4.6.2. treści bezprawnych,
4.6.3. treści zawierających nieprawdziwe informacje,
4.6.4. treści nagannych moralnie,
4.6.5. treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
4.7. Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Usługobiorców.
4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści, o których mowa w punkcie 7.6.
4.9. Z zastrzeżeniem punktu 7.8, Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.
5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich
w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
5.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich.
5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym.
5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość dokumentów aplikacyjnych przesyłanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
5.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność artykułów sponsorowanych umieszczonych w Serwisie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
6.2. Zakres niezbędnych do świadczenia Usług Danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od rodzaju świadczonej w ramach Serwisu Usługi:
6.2.1. rejestracja w Serwisie i utworzenie Konta: Adres poczty elektronicznej,
6.2.2. utworzenie profilu Użytkownika: imię i nazwisko lub pseudonim bądź nazwa, Adres poczty elektronicznej,
6.2.3. umieszczanie komentarzy i opinii w Serwisie: imię i Adres poczty elektronicznej.
6.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.
6.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę w Serwisie, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także
w celach statystycznych.
6.5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub
z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
6.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.7. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
6.8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
6.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

VII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
7.1. Dla Usług, które wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu.
7.2. Dla Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.
7.3. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
7.4. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub żądanie jego usunięcia zgłoszone Usługodawcy drogą elektroniczną.
7.5. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, o którym mowa w punkcie 10.4., Usługodawca dokona niezwłocznego usunięcia Konta, nie później jednak niż w ciągu 72 h od otrzymania żądania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą trwałego usunięcia Konta.
7.6. W odniesieniu do Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.
7.7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Użytkownika
w sytuacji:
7.7.1. naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
7.7.2. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści, o których mowa w punkcie 7.6,
7.7.3. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,
7.7.4. podania przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych.
7.8. Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 24h
o usunięciu Konta wraz z podaniem przyczyny.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
8.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
8.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
8.4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
8.5. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 11.4., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną komentarzy i opinii umieszczanych w Serwisie w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.
8.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
9.1. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach przesyłanych do Serwisu. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie jest możliwe wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej zgody Epr.pl lub na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 Prawo autorskie i prawa pokrewne, dotyczących dozwolonego użytku, pod warunkiem podania źródła, autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu na https://www.epr.pl.
9.2. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.02.2018.
10.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem https://www.epr.pl/regulamin/.
10.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 10.5.
10.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem www… oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.
10.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
10.7. Zmiany Regulaminu w zakresie cennika nie dotyczą umów zawartych przed dokonaniem zmiany cennika.
10.8 W przypadku określonym w punkcie 10.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
10.9. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
10.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa polskiego.