Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych reguluje zasady przetwarzania
danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Strony internetowej
Administratora, z której nastąpiło odesłanie do niniejszych postanowień (zwanej dalej: Stroną
internetową). Administratorem danych osobowych jest Bartosz Koplin, przedsiębiorca, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Firstline Bartosz Koplin z siedzibą w Przeźmierowie przy ul.
Szamotulskiej 26I/30, 62-081 Baranowo, NIP: 764-255-05-10 (zwany dalej: Administratorem).
2. Dane osobowe korzystającego ze Strony internetowej (zwanego dalej: Użytkownikiem) są
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (zwaną dalej:
Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO).
3. Powierzane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym i
adekwatnym, jedynie w celach:
a) zawarcia umowy o realizację usług, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania, jak i obsługi z tym
związanej,
b) statystycznych i analitycznych,
c) promocji usług świadczonych przez Administratora, w tym tzw. marketing bezpośredni za
pośrednictwem newslettera.
4. W pozostałych celach Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator informuje, że na Stronie internetowej mogą znajdować się linki umożliwiające – w
przypadku ich kliknięcia – dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych
administratorów. Administrator Strony internetowej nie ma wpływu na prowadzoną przez tych
administratorów politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies. Administrator
rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza
Polityka prywatności dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
§ 2. DANE OSOBOWE, SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA ORAZ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane osobowe (zwane dalej: Danymi
osobowymi) Użytkowników korzystających ze Strony internetowej:
– imię i nazwisko,
– adres poczty elektronicznej e-mail,
– nr IP,
– meta dane,
– informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i
wykonania umowy, a także obsługi z nią związanej.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Danych osobowych Użytkownika są okoliczności, w których:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– Użytkownik udziela zgody, z zastrzeżeniem, że ma on prawo w dowolnym momencie ją wycofać i nie
wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, uwzględniając w szczególności marketing bezpośredni własnych
usług oraz czynności statystyczne oraz analityczne.
4. Wobec okresu przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, będą one przetwarzane:
– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu
upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
– w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody, do czasu jej wycofania,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
5. Administrator danych może powierzyć Dane osobowe innym podmiotom, np. biurom rachunkowym,
podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub hostingowe albo usługi pośrednictwa w wysyłaniu
automatycznych wiadomości e-mail. Zrobi to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania
danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich
do własnych celów.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-mail
wraz ze swoim żądaniem na adres: biuro@firstline.pl.
§ 3. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SERWERA
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Strony
internetowej, a w szczególności dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności, pliki te pozwalają rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia Użytkownika (takie jak typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z
którego dochodzi do wejścia na Stronę Internetową) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić ją
dostosowaną do jego potrzeb.
2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, powinien on
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przykładowo:
– w przeglądarce Internet Explorer, pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje
internetowe -> Prywatność,
– w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność,
– w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność ->
Ustawienia treści -> Pliki cookie.
Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
3. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
– niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym,
– każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu,
– usuwaniu plików po skorzystaniu ze Strony internetowej.
4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa. Warto jednak wskazać, że ograniczenie stosowania plików
cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
5. Administrator wykorzystuje pliki cookies także w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – Google Analytics (administrator cookies:
Google Inc z siedzibą w USA) – tj. zbiera informacje o zachowaniu Użytkownika na Stronie internetowej.
Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane są na serwerach Google Analytics przez 38
miesięcy.
6. Administrator, prowadząc działania z zakresu wysyłki newslettera, korzysta z oprogramowania GoogleFeedBurner (administrator oprogramowania: Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca
zgodnie z prawem w Irlandii (numer rejestracyjny: 368047), Gordon House, Barrow Street Dublin 4,
Irlandia oraz Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer 675, Ponce
de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.
7. Na Stronie internetowej każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m. in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
8. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
9. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony
internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
10. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną
internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
§ 4. ZABEZPIECZENIA
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
Danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności:
– zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem,
– zapewnia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
– prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
– dochowuje szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały
je w tajemnicy, również po zakończeniu wykonaniu umów z Użytkownikami,
– prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania powierzonych
Danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych
danych,
– zapewnia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania
danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, co do której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami
określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Dostęp do wspomnianej w ust. 2. bazy mają jedynie osoby, posiadające stosowne upoważnienia
nadane przez Administratora.
§ 5. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
1. Jeżeli zajdzie potrzeba, w szczególności natury prawnej bądź technologicznej, Administrator dokona
zmiany w treści Polityki prywatności Strony internetowej w celu:
– dostosowania treści niniejszej Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, które mogą
ulec zmianie w przyszłości, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa
telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów,
– podwyższenia standardów ochrony danych udostępnianych przez Użytkownika.
2. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w Polityki prywatności poprzez
komunikat wyświetlający się na stronie głównej Strony internetowej. Wraz z każdą zmianą nowa wersja
Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
§ 6. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora na adres
biuro@firstline.pl.
2. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag czy żądań w zakresie Polityki prywatności można
dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany powyżej. Administrator
zapewnia, że każde zgłoszenie będzie rozpatrzone i udzielona zostanie na nie odpowiedź na podany w
zgłoszeniu adres poczty elektronicznej e-mail.
Klauzule informacyjne
• Checkbox (domyślnie odznaczony) Rozumiem, że przetwarzanie moich danych osobowych
odbędzie się w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, na zasadach określonych w Polityce
prywatności.
• Checkbox (domyślnie odznaczony) Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu otrzymywania wiadomości e-mail z najnowszymi wpisami na blogu, na zasadach
określonych w Polityce prywatności.
Korzystając ze Strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na
zasadach określonych w naszej Polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na domyślne
wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o modyfikację tych ustawień w
przeglądarce.

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej Administratora, z której
nastąpiło odesłanie do niniejszych postanowień (zwany dalej: Regulaminem), określa rodzaje oraz
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), przez Firstline Bartosz
Koplin, zasady korzystania ze Strony Internetowej i treści w związku ze złożonym formularzem
kontaktowym na Stronie internetowej, oraz warunki zawartych umów o świadczenie tych usług, w tym
tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Każdorazowe uruchomienie Strony internetowej przez Użytkownika, oraz korzystanie z niej, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z
opisem Usługi, warunkami korzystania, oraz pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili
użytkowania aplikacji postanowień, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.
§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE
1. Strona internetowa – strona internetowa Administratora, z której nastąpiło odesłanie do niniejszej
treści Regulaminu Strony internetowej.
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej w dowolnej formie.
3. Administrator – Bartosz Koplin, przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Firstline Bartosz Koplin z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Szamotulskiej 26I/30, 62-081 Baranowo, NIP:
764-255-05-10.
4. Usługi – nieodpłatne udostępnianie drogą elektroniczną treści na Stronie internetowej oraz za
pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail.
5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności
stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i
otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i
przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
7. Regulamin Strony internetowej – niniejszy Regulamin, udostępniany na podstronie Regulamin na
Stronie internetowej.
§ 3. USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ
1. Administrator świadczy Usługi nieodpłatnego udostępniania treści na Stronie internetowej oraz
innych treści za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail, w związku ze złożonym
formularzem kontaktowym.
2. Administratorzastrzega, że informacje na temat prezentowanych na Stronie internetowej produktów
oraz usług mogą różnić się od rzeczywistych cech tychże dóbr, i Użytkownik nie jest zwolniony z
obowiązku zapoznania się z danymi bezpośrednio prezentowanymi przez ich producentów czy
dostawców. Niemniej, Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje te były poprawne oraz
na bieżąco aktualizowane.
3. Administrator – na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Użytkownika zgody – może przesyłać
cyklicznie automatyczne wiadomości e-mail (newsletter) na wskazany adres z informacjami na temat
Usług.
§ 4. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług, jak również za
zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną, bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług,
wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
będących poza wpływem Strony internetowej, a także wynikające z działania siły wyższej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w funkcjonowaniu Strony
internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub
sprzętu wykorzystywanego przez Stronę internetową.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki błędnego zastosowania wiedzy wynikającej z treści umieszczonych na Stronie internetowej,
b) błędne lub niewłaściwe zrozumienie udostępnionej treści w ramach świadczonych Usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez
Użytkownika wskutek korzystania z Usług.
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej należy zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@firstline.pl.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od sytuacji, w związku z którą reklamacja jest
składana.
3. Reklamacja winna zawierać dane reklamującego, szczegółowy opis sytuacji, w związku z którą
Użytkownik składa reklamację, oraz określenie konkretnego żądania co do sposobu załatwienia
reklamacji.
4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Administrator, w terminie 7 dni
od otrzymania reklamacji, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym
terminie.
5. Brak poprawy reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, bądź jej
późniejszego uzupełnienia.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.
§ 7. PRAWA AUTORSKIE
1. Majątkowe prawa autorskie do treści tekstowych znajdujących się na Stronie internetowej stanowią
wyłączną własność Administratora, i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Majątkowe prawa autorskie do treści graficznych i audiowizualnych (w szczególności fotografii i
filmów) znajdujących się lub mających odnośnik do źródła na Stronie internetowej stanowią własność
podmiotów trzecich, i są co do zasady udostępniane przez Administratora na podstawie licencji otwartej
Creative Commons (CC).
3. Użytkownik korzystający z Usług nie nabywa żadnych praw na dobrach niematerialnych do zawartych
utworów.
4. Użytkownik może korzystać z treści na Strony internetowej i innych, w zakresie dozwolonym,
określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 8. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG
W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma
prawo zaprzestania świadczenia Usług i żądać naprawienia szkody.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia go na Stronie internetowej.
2. Regulamin stanowi część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z
Użytkownikiem.
3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, zwłaszcza, gdy jest to podyktowane zmianami
obowiązujących przepisów prawnych. Wówczas zmiany wchodzą w życie z momentem jego
udostępnienia na Stronie internetowej.
4. W przypadku sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwym jest Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.